Baby Naam Categorie Geslacht Betekenis Afkomst
Ida Duits V Hardwerkend Duits
Idaia Duits V Hardwerkend Duits
Idalie Duits V Hardwerkend Duits
Idetta Duits V Hardwerkend Duits
Idette Duits V Hardwerkend Duits
Idna Duits V Hardwerkend Duits
Ilsa Duits V De god is mijn eed Duits
Ilse Duits V De god is mijn eed Duits
Ilyse Duits V Edel Duits
Immanuel Duits M De god is met ons Hebreeuws
Ingall Duits M Engel Duits
Ingalls Duits M Engel Duits
Ingel Duits M Engel Duits
Ingelbert Duits M Helder als engel Duits
Inglebert Duits M Helder als engel Duits
Irma Duits V Strijder Duits
Irmgard Duits V De godin van de oorlog Duits
Irmigard Duits V De godin van de oorlog Duits
Irmina Duits V De godin van de oorlog Duits
Irmine Duits V De godin van de oorlog Duits
Irmuska Duits V De godin van de oorlog Duits
Isa Duits V Vastberaden Onbekend
Isana Duits V Vastberaden Onbekend
Isane Duits V Vastberaden Onbekend
Isold Duits V Eerlijke Dame Wels
Isolda Duits V Eerlijke dame Wels
Isole Duits V Eerlijke dame Wels
Izaak Duits M Gelach Hebreeuws