Ouderwetse namen en hun betekenissen

Baby Naam Geslacht Uitspraak Betekenis
Aart M AART Aart is een vorm van Arnoud
Abraham M AA-braa-ham
Adriaan M Adriaan is een vorm van Adriaan
Adriana V aa-drie-AA-naa Adriana is een vorm van Adriaan
Adrianus M aa-drie-AA-nəs (Nederlands), aa-drie-AA-noes (Latijn) Adrianus is een vorm van Adriaan
Albert M AL-bərt
Aleida V Aleida is een vorm van Adelheid
Alexandra V aa-lek-SAN-draa Alexandra is een vorm van Alexander
Alida V aa-LIE-daa Alida is een vorm van Adelheid
André M AN-dree (Nederlands), an-DREE (Frans) André is een vorm van Andreas
Andries M AN-dries Andries is een vorm van Andreas
Angela V Angela is een vorm van Ange
Anne U AN-nə
Anton M AN-ton Anton is een vorm van Antonius
Antonie
Antonius M
Arend M AA-rənt Arend is een vorm van Arnoud
Arie M AA-rie
Arjan M AR-jan Arjan is een vorm van Adriaan
Arthur M AR-tur, AR-tuur
Bart M BART Bart is een vorm van Bartholomeus en Bert
Bastiaan M BAS-tie-aan Bastiaan is een vorm van Sebastiaan
Berend M be-nə-BERNARD Berend is een vorm van Bernard
Björn M BJORN
Carolina V kaa-roo-LIE-naa Carolina is een vorm van Karel
Caroline V ca-nə-KAREL Caroline is een vorm van Karel
Catharina V kaa-taa-RIE-naa
Chantal V sjan-TAL
Christiaan M KRIS-tie-aan
Christian M KRIS-tie-aan Christian is een vorm van Christiaan
Christina V kris-TIE-naa Christina is een vorm van Christiaan
Clara V KLAA-raa
Cornelia V kor-NEE-lie-aa Cornelia is een vorm van Cornelis
Daniëlle V da-nie-EL-lə Daniëlle is een vorm van Daniël
Danny M DEN-nie Danny is een vorm van Daniël
Dave M DEEV Dave is een vorm van David
Deborah V dee-BOO-raa (Nederlands), DEB-bə-rə (Engels)
Dennis M DEN-nis Dennis is een vorm van Dionysius
Derk M DERK Derk is een vorm van Diederik
Diana V die-AA-naa
Dina V DIE-naa
Dirk M DIRK Dirk is een vorm van Diederik
Dirkje V DIRK-jə Dirkje is een vorm van Diederik
Douwe M DOU-wə
Edward M ED-ward Edward is een vorm van Eduard
Egbert M EG-bert
Elisabeth V ee-LIE-zaa-bet
Elizabeth V ee-LIE-zaa-bet Elizabeth is een vorm van Elisabeth
Ellen V EL-lən Ellen is een vorm van Helena
Erik M EE-rik
Esther V ES-tər
Evelien V ee-və-LIEN Evelien is een vorm van Eva
Eveline V ee-və-LIE-nə, ee-və-LIEN Eveline is een vorm van Eva
Evert M EE-vərt Evert is een vorm van Everhard
Ferdinand M FER-die-nant
Frank M
Frans M FRANS Frans is een vorm van Franciscus
Frederik M FREE-də-rik
Geert M GEERT Geert is een vorm van Gerard
Geertje V GEERT-jə Geertje is een vorm van Geertruida en Gerard
Geertruida V
Gerard M GEE-rart
Gerrit M GER-rət
Gerritje V GER-Rə-tjə Gerritje is een vorm van Gerard
Gijsbert M
Grietje V GRIE-tjə Grietje is een vorm van Margaretha
Guido M GIE-do (Nederlands)
Hans M HANS
Harm M HARM
Harmen M HAR-mən Harmen is een vorm van Herman
Helena V hee-LEE-naa
Hendrika V hen-DRIE-kaa Hendrika is een vorm van Hendrik
Hendrikje V HEN-drik-jə Hendrikje is een vorm van Hendrik
Hendrikus M hen-DRIE-kəs Hendrikus is een vorm van Hendrik
Herman M HER-man
Ida V IE-daa Ida is een afkorting van namen die op -ida eindigen (zoals Alida, een vorm van Adelheid) of een Germaanse naam met de betekenis “werkzaamheid”
Inge V ING-gə Inge is een vorm van Ingeborg
Ivo M IE-voo Ivo is een vorm van Ivo
Jacob M JAA-kop
Jacoba V jaa-KOO-ba Jacoba is een vorm van Jacob
Jacobus M jaa-KOO-bəs (Nederlands), jaa-KOO-boes (Engels)
Jakob M JAA-kop Jakob is een vorm van Jacob
Janna V JAN-naa Janna is een vorm van Johannes
Janneke V JAN-nə-kə Janneke is een vorm van Johannes
Jannetje V JAN-nə-tjə Jannetje is een vorm van Johannes
Jannie V JAN-nie Jannie is een vorm van Johannes
Jannigje V JAN-nig-jə Jannigje is een vorm van Johannes
Janny V JAN-nie Janny is een vorm van Johannes
Jeffrey M DZJEF-rie (Engels), JEF-rie (Nederlands) Jeffrey is een vorm van Godfried
Jeroen M jə-ROEN
Jessica V JES-sie-kaa
Joanna V joo-AN-naa (Nederlands), dzjoo-EN-nə (Engels) Joanna is een vorm van Johannes
Johan M JOO-han
John M DZJON John is een vorm van Johannes
Joost M JOOST
Joseph M JOO-zəf (Nederlands), DZJOO-səf (Engels), DZJOO-zəf (Engels), zjoo-ZEF (Frans), JOO-zef (Duits) Joseph is een vorm van Jozef
Joyce V DZJOJS
Judith V JUU-dit Judith is afgeleid van het Hebreeuwse Jehudith met de betekenis “vrouw uit Judea”, in de Bijbelse tijd het woongebied van de Joden
Karel M KAA-rəl Karel is een Germaansenaam met de betekenis “(vrij) man”
Kevin M KEV-vin
Kim V KIM
Kirsten V ki-nə-CHRISTIAAN Kirsten is een vorm van Christiaan
Klaas M KLAAS Klaas is een vorm van Nicolaas
Leendert M LEEN-dərt Leendert is een vorm van Leonard
Leo M LEE-oo
Leonie V lee-oo-NIE Leonie is een vorm van Leo
Linda V LIN-daa Linda is een vorm van Linde
Lisette V lie-ZET-tə Lisette is een vorm van Lisa
Louis M loe-IE
Louisa V loe-IE-zaa
Louise V loe-IE-zə Louise is een vorm van Lodewijk
Lucia V LUU-sie-aa Lucia is een vorm van Lucius
Maaike V ma-nə-MARIA Maaike is een vorm van Maria
Maarten M MAAR-tə(n) Maarten is de Nederlandse vorm van de Latijnse naam Martinus, een verkleinvorm van Martius met de betekenis “behorend tot Mars”, de Romeinse oorlogsgod
Maartje V MAAR-tjə Maartje is een vorm van Maarten
Magdalena V mag-daa-LEE-naa
Manon V
Marc M MARK Marc is een vorm van Marcus
Marcel
Marco M MAR-koo Marco is een vorm van Marcus
Marcus M MAR-kəs (Nederlands), MAR-koes (Latijn)
Margaretha V mar-gaa-REE-thaa
Marie V maa-RIE Marie is een vorm van Maria
Marieke V maa-RIE-kə Marieke is een vorm van Maria
Marije V maa-RIJ-ə Marije is een vorm van Maria
Marina V maa-RIE-naa Marina is een vorm van Marinus
Marinus M maa-RIE-nəs (Nederlands), maa-RIE-noes (Latijn)
Marius M MAA-rie-əs
Mark M MARK Mark is een vorm van Marcus
Marten M MAR-tə(n) Marten is een vorm van Maarten
Martha V MAR-taa
Martijn M mar-TIJN Martijn is een vorm van Maarten
Martin M MAR-tin Martin is een vorm van Maarten
Martina V mar-TIE-naa Martina is een vorm van Martin
Martine V mar-TIE-nə Martine is een vorm van Maarten
Martinus M
Mathias M Mathias is een vorm van Matthias
Matthijs M maa-TIJS
Maurice M moo-RIES (Frans), mau-RIES (Nederlands) Maurice is een vorm van Maurits
Melanie V
Michael M mi-nə-L
Michiel M mie-CHIEL Michiel is een vorm van Michaël
Mirjam V MIR-jam Mirjam is een vorm van Miriam
Nathalie V NAA-taa-lie (Nederlands), naa-taa-LIE (Frans) Nathalie is een vorm van Natalia
Neeltje V NEEL-tjə Neeltje is een vorm van Cornelis
Nicolaas M
Nicole V nie-KOOL Nicole is een vorm van Nicolaas
Niels M NIELS
Nienke V NIEN-kə Nienke is een vorm van Nine
Pascal M pas-KAL
Patrick M PET-rik (Engels, Nederlands), PAT-rik (Vlaams), pa-TRIEK (Frans) Patrick is de Engelse vorm van de Latijnse naam Patricius met de betekenis “patricië, edelman”
Paul M PAUL (Nederlands, Duits), PAL (Nederlands), POOL (Engels) Paul is de Nederlandse vorm van de Latijnse naam Paulus of Paullus met de betekenis “klein, gering”
Paulina V pa-nə-PAULINE Paulina is een vorm van Paul
Peter M PEE-tər (Nederlands), PIE-tər (Engels)
Petronella V pee-troo-NEL-laa
Petrus M
Reinier M REI-nier
Richard M RIE-sjart (Nederlands), RIE-chart (Vlaams, Duits), RITSJ-ərd (Engels), rie-SJAAR (Frans)
Robert M ROB-bərt, ROO-bərt, roo-BÈR
Roel M ROEL Roel is een vorm van Roeland
Roelof M ROE-lof
Rogier M ro-GIER Rogier is een vorm van Rutger
Roy M ROJ
Rutger M
Sabrina V
Sander M
Sebastiaan M Sebastiaan is een vernederlandste vorm van Latijn Sebastianus, Grieks Sebastianos, met de betekenis “man uit Sebastia”
Simone V SIE-MOO-nə Simone is een vorm van Simon
Sjoerd M SJOERT Sjoerd is een vorm van Sieuwerd
Stefan M STEE-fan (Nederlands), SJTEF-fan (Duits) Stefan is een vorm van Stefanus
Steven M st-nə-STEFANUS Steven is een vorm van Stefanus
Suzanne V suu-ZAN-nə Suzanne is een vorm van Suzanna
Tamara V
Teunis M TEU-nəs Teunis is een vorm van Antonius
Teuntje V TEUN-tjə Teuntje is een vorm van Antonius
Vanessa V De betekenis is dus niet “vlinder”, zoals vaak wordt beweerd, maar Vanessa is wel de naam van een vlindergeslacht waaruit onder meer de atalanta en de distelvlinder voortkomen
Vincent M
Wilhelmina V wil-hel-MIE-naa Wilhelmina is een vorm van Willem
Willemina V wil-lə-MIE-naa Willemina is een vorm van Willem
Wouter M
Yvonne V Yvonne is een vorm van Yvon