Baby Naam Categorie Geslacht Betekenis Afkomst
Jaecar Duits M Jager Onbekend
Jakob Duits M Supplanter Duits
Jakoba Duits V Supplanter Hebreeuws
Jakobe Duits V Supplanter Hebreeuws
Jakobie Duits V Supplanter Hebreeuws
Jansen Duits M De god is verfijnd Skandinavisch
Jantis Duits M Scherpe speer Onbekend
Jarman Duits M Een Duitser Duits
Jarmann Duits M Een Duitser Duits
Jay Duits M Blauwe Vlaamse gaai Frans
Jaye Duits M Blauwe Vlaamse gaai Frans
Johan Duits M De god is verfijnd Duits
Johann Duits M De god is verfijnd Duits
Johanna Duits V De god is verfijnd Duits
Johannah Duits V De god is verfijnd Duits
Johannes Duits M De god is verfijnd Duits
Jolan Duits V Violette bloem Grieks
Jolanka Duits V Violette bloem Grieks
Joli Duits V Vrij Frans
Josef Duits M De god zal toevoegen Duits
Josefa Duits V De god zal toevoegen Spaans
Jurgen Duits M Landbouwer Duits